Xác thực thông tin bằng tốt nghiệp
Chào Quý vị

Quý vị đang truy cập hệ thống xác thực thông tin cựu sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã tốt nghiệp.
* Hiện nay hệ thống mới chỉ có dữ liệu để xác thực thông tin của cựu sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp từ năm 2011 về sau. Dữ liệu của cựu sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp trước năm 2011, sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học, học viên sau đại học sẽ được cập nhật sau.
* Để khẳng định việc xác thực thông tin trong trường hợp hệ thống không tìm thấy cựu sinh viên nào đã tốt nghiệp có số thẻ sinh viên hoặc số vào sổ cấp bằng như quý vị tra tìm, đề nghị quý vị gửi bản quét (scan) màu bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm cần xác minh đến email của Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách khoa: dt.dhbk@dut.udn.vn

Để thực hiện đề nghị xác thực thông tin, Quý vị vui lòng nhập tên địa chỉ của tổ chức của Quý vị và 1 trong 2 thông tin sau đây của cựu sinh viên: Số vào sổ cấp bằng (được ghi ở dòng dưới cùng trên bằng tốt nghiệp), Số thẻ sinh viên (được ghi ở dòng dưới cùng trên bảng điểm).
Tên của tổ chức của Quý vị:
Địa chỉ:
Tìm thông tin theo:
Nhập Mã xác nhận:
Kết quả